ALLMÄNNA VILLKOR YOGA GATTI 


1. Tillämplighet Nedanstående villkor (Villkoren) gäller för företaget som ingår avtal (Kunden) med näringsidkaren Rosanna Gatti AB (Yoga Gatti) för användning av tjänsten (Tjänsten).

2. Näringsidkarens namn och adress m.m. Rosanna Gatti AB, org nr: 556820-5891, postadress: Oxelvägen 23n, 14652 Tullinge, tel. nr: 0706-250228, hemsida: www.yogagatti.se, e-postadress: info@yogagatti.se. Rosanna Gatti AB är ett aktiebolag som driver näringsverksamhet inom Sport- & Fritidsutbildning. Rosanna Gatti AB är säljande företag och äger varumärket Yoga Gatti. 

3. Tjänstens huvudsakliga egenskaper: Tjänsten innebär yoga,träning, rehab och massage. 

 4. Priset för Tjänsten är (inkl 6% moms). 

5. Allmänna bokningsregler. Bokad plats av kurs, behandling, privatlektion, workshop, event, resor eller utbildningar är bindande. Bokning görs via Yoga Gattis hemsida eller muntligt via Yoga Gattis reception. Vid frånvaro utgår full debitering. Avbokning av behandling och/eller privatlektion måste ske 24 timmar innan det att bokningen är beräknad att börja annars utgår full debitering.

 6. Villkor för betalning. Betalning sker mot faktura med förfallodag om 7-30 dagar. Betalningen sker i största allmänhet i förskott (beroende på tjänstens start och när anmälningen gjorts).

7. Avtalets ingående och löptid: Bindande avtal anses ingå den dag kunden beställer tjänsten av Yoga Gatti muntligen eller skriftligen. Avtalet löper från aktuell dag till dess att tjänsten är avslutad. Vid köp av kurs och terminskort så ingår kunden i ett medlemskap hos Yoga Gatti. Vill kunden inte fortsätta måste kunden själv avsluta det bindande avtalet senast 21 dagar innan påbörjad ny period av kurs eller terminskort. Påminnelse sker från Yoga Gattis sida muntligt samt skriftligt 3-4 veckor innan påbörjad kurs/ terminskort. Avslutar kunden inte sin kurs i tid och avsäger sig sin plats utgår full debitering. 

8. Ångerrätt. Kunden har ingen rätt att frånträda avtalet när bindande avtal ingåtts. 

9. Yoga Gatti har rätt att ändra engångsavgifter, kursavgifter och övriga avgifter. Ändring av avgift gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Obetalda fakturor skickas vidare till Inkasso. Första påminnelsen sker via mail och om betalningen inte är gjord efter tre bankdagar går fordran vidare och en påminnelseavgift om 95kr tillkommer. 

10. Ansvarsbegränsningar: Hälsotillstånd: Yoga Gatti ansvarar inte för skador kunden ådragit sig på grund av nyttjande av tjänsten. Inte heller ansvarar Yoga Gatti för indirekt skada som åsamkas kunden på grund av skada i samband med tjänsten. All träning sker på kundens risk. Yoga Gatti ansvarar inte heller för brott mot detta villkor orsakat av omständigheter utanför Yoga Gattis kontroll såsom exempelvis olyckshändelse, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan konfliktåtgärd. Yoga Gatti är inte heller ansvarig för skada som förorsakats av brand, naturkatastrof, brott, eller har sin grund i handling där kunden givit Yoga Gatti felaktig eller vilseledande information. För att befrias från ansvar enligt denna bestämmelse skall Yoga Gatti underrätta kunden utan dröjsmål om sådan omständighet. 

Rätt att ställa in kurs: Om färre än 4 deltagare anmäler sig till kurs äger Yoga Gatti rätt att ställa in kursen. Yoga Gatti meddelar kunden senast 14 dagar innan kursstart. Kunden får då möjlighet att välja nytt startdatum för kurs. Återbetalning av pris enligt punkt 4 sker ej vid inställning av kurs.

 11. Sjukdom: Missar man sin kurstid kan man när som helst ta igen det inom den period som kursen löper under 8-16 veckor. Om kunden blir allvarligt sjuk och därför inte kan närvara under tjänsten under en längre tid krävs läkarintyg. Erlagd betalning återbetalas ej utan kunden får påbörja tjänsten under senare startdatum.

 12. Personuppgifter (PUL): Uppgifter om kunden behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om kunden önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Yoga Gatti kommer detta meddelas av Yoga Gatti. Kunden kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Kunden ansvarar att meddela Yoga Gattis om byte av mail, telefonnummer, adress osv.

13. Reklamation. Vid klagomål avseende tjänsten rekommenderas kunden att vända sig direkt till Yoga Gatti genom att maila info@yogagatti.se. Kunden kan även få sitt ärende prövat i allmän domstol.

14. Vid missbruk av förtroende, såsom stöld eller försenade betalningar som går vidare till inkasso samt kronfogden är kunden återbetalningskyldig men har ej rätten att använda sin köpta tjänst.

  • Facebook
  • Instagram